สมาคมการบริการจัดการประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Management Association (JMA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1942 โดยรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และได้ให้บริการในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น การทำสำรวจ การวิจัย การจัดเก็บข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ที่ครอบคลุมไปในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของบริษัทญี่ปุ่น และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความเจริญเติบโตในภาคสังคมของโลก ในแง่ของสภาพแวดล้อมของภาคธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ทาง JMA ไม่เพียงให้การสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

บริษัทเอ็กซโปซิส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย 100% จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในปี 2556 เพื่อให้บริการในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและการประชุมอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจระดับนานาชาติมาอย่างยาวนาน

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจในหลากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องจักร อาคารและงานก่อสร้าง การป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ประสบการณ์ของบริษัทฯไม่เพียงกับงานที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงในภูมิภาคอาเซียน คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม อีกด้วย

การบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาและวิจัยตลาด การตลาด การขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ถึงผู้เยี่ยมชมงาน การบริหารจัดการฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์และการวางแผนสื่อโฆษณา รวมไปจนถึงงานโลจิสติกส์และงานดำเนินการทั้งก่อนและระหว่างการจัดงาน