การเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เยี่ยมชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางการลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนที่หน้างานโดยใช้นามบัตร การลงทะเบียนออนไลน์จะมีจดหมายตอบรับพร้อมทั้งป้ายเครื่องหมายเข้าชมงาน หรือ badge ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถพิมพ์และใช้เข้าเยี่ยมชมงาน MRA 2023 ได้

  • งาน MRA 2023 อนุญาตให้เฉพาะผู้เยี่ยมชมงานจากภาคการค้าและธุรกิจเท่านั้น
  • เนื่องจากมีการจัดแสดงของเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมงาน จึงไม่อนุญาตให้เด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าพิ้นที่การจัดงาน
  • ผู้เยี่ยมชมงานที่มาเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะจากองค์กรเดียวกัน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ สามารถติดต่อผู้จัดงานล่วงหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการต้อนรับและการเข้าเยี่ยมชมงาน
  • ผู้เยี่ยมชมงานที่ลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่ได้พิมพ์ป้ายเครื่องหมายเข้าชมงานติดตัวมาด้วย สามารถนำหนังสือตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือหมายเลขอ้างอิง ไปรับป้ายเครื่องหมายเข้าชมงานได้