ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE)
  อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ หมวกนิรภัย / การป้องกันดวงตา แว่นตานิรภัย / การป้องกันหู / การป้องกันมือ ถุงมือ / การป้องกันแขน / การป้องกันขา / รองเท้านิรภัย / รองเท้าป้องกันต่างๆ / การป้องกันผิวหนัง / ชุดสำหรับการทำงานเฉพาะด้าน / ชุดช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ เป็นต้น
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  อุปกรณ์และเครื่องป้องกันการทำงานในที่สูง / อุปกรณ์และการติดตั้งเครื่องป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล / ระบบสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น
 • อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดอากาศ / เครื่องดักฝุ่นละออง / ตัวกรองอากาศ / เครื่องวัดระดับความดังของเสียง เป็นต้น
 • การบริการและระบบการตรวจวัดความเครียด / บริการตรวจและรักษาสุขภาพ / บริการดูแลสุขภาพ
 • การป้องกันอัคคีภัย / ผลิตภัณฑ์และระบบความปลอดภัย
 • การดูแลและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ทำงาน
 • เทคโนโลยีด้านการวัดและการควบคุม
 • อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • โซลูชั่นและการประยุกต์ใช้งานของระบบดิจิทัล
 • ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อและสุขอนามัย
 • อุปกรณ์อาชีวอนามัย
 • การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลของการทำงาน

การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

 • อุปกรณ์การบำรุงรักษา / เทคโนโลยีการวินิจฉัย
 • การบำรุงรักษา / การควบคุม เพื่อคาดการณ์
 • การบำรุงรักษา / การควบคุม เพื่อป้องกัน
 • เทคโนโลยีการซ่อมแซมและอะไหล่
 • อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นด้านความปลอดภัย
 • บริการสนับสนุนงานบำรุงรักษา
 • ระบบและบริการด้านโลจิสติกส์
 • AI, บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
 • การตรวจสอบสภาพ
 • ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีทางข้อมูล
 • ไอโอที
 • อุปกรณ์เซ็นเซอร์
 • การบำรุงรักษาโรงงาน
 • ระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่
 • ระบบการเฝ้าระวังและการตรวจสอบ
 • การบริการด้านต่างๆ เช่น การบำรุงรักษา การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือ Business Continuity Management (BCM) การบริการจัดหาแรงงาน เป็นต้น
 • วัสดุเพื่อการซ่อมแซม
 • ความปลอดภัย / การป้องกันอุบัติภัย

วิศวกรรมโรงงาน

 • วิศวกรรม ระบบ โซลูชั่น และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงงาน
 • ส่วนประกอบของโรงงาน
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเคมี
 • การควบคุมและการวัดคุม
 • การวิจัยและพัฒนาทางเคมี
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับขบวนการทางเคมี
 • โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • วิศวกรรมและการก่อสร้างโรงงาน
 • การรับจ้างผลิต และการขยายกำลังการผลิต

การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 • วัสุดุก่อสร้างที่มีความคงทนสูง
 • การบำรุงรักษาและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
 • การวัด วิเคราะห์และตรวจสอบ
 • เทคโนโลยีการซ่อม การเสริมกำลังและอะไหล่
 • อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นด้านความปลอดภัย
 • การบริการสนับสนุนในการบำรุงรักษา เช่น อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ ระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบสนับสนุนจากระยะไกล ระบบและการบริการด้านลอจิสติกส์ เป็นต้น
 • AI, บิ๊กดาต้า
 • เทคโนโลยีเชิงพื้นที่
 • ไอโอที
 • จำลองโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีผสานของจริงและของเสมือนเข้าด้วยกัน
 • อุปกรณ์เซ็นเซอร์
 • บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานาธารณูปโภค
 • การตรวจสอบโครงสร้าง
 • เทคนิคการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการเสริมความแข็งแรง
 • วัสดุเพื่อการซ่อมแซม และเสริมความแข็งแรง
 • ระบบในการบริหารจัดการและการบำรุงรักษา
 • การป้องกันโครงสร้างสาธารณูปโภคจากภัยพิบัติ
  มาตรการรองรับและป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว / ระบบป้องกันเพลิงไหม้ / การควบคุมเพลิง / มาตรการรองรับและป้องกันภัยจากซึนามิและน้ำท่วม / การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCP / การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน หรือ BCM / การติดต่อสื่อสารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ / เครื่องมืออุปกรณ์และบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน / มาตรการรองรับและป้องกันภัยสำหรับ "ผู้ประสบภัยพิบัติ"
 • ระบบการก่อสร้าง
  โดรน / เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง / หุ่นยนต์และแขนกลสำหรับงานก่อสร้าง / CAD / เครื่องมือวัด